چه ســـاده جا زدی

یک زد و خورد ساده بود

 

 

تو جازدی ، من جا خـــوردم

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
رضا

يادت است گفتم خواب و خوراك نذاشته اي برايم؟! اين روزها خوراكمــ خواب است ... شايد جسمم گرسنه باشد امـــــــا ... روحم سير ميشود ... هميشه خواب تو را ميبينمــــــ ...